Regulamin

 1. Organizatorem konkursu Hack Heroes 2023 (zwanego dalej Konkursem) jest Fundacja Media 3.0, ul. Siemińskiego 25/4, 44-100 Gliwice, KRS: 00000483399, NIP: 642-318-47-89. Partnerami Konkursu są firmy: SAP SE oraz HP Inc. Polska.
 2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, kryteria oceny prac konkursowych oraz nagrody dla laureatów i laureatek.
 3. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 5. Ideą konkursu jest promowanie partycypacji młodych ludzi w życiu społecznym poprzez tworzenie aplikacji webowych lub mobilnych służących celom społecznym.
 6. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 7. Uczestnikiem/uczestniczką Konkursu może być uczeń/uczennica szkoły średniej. Uczestnicy tworzą drużyny (1-5 osób). Drużyna może posiadać opiekuna – nauczyciela, który wspiera drużynę w kwestiach organizacyjnych.
 8. Drużyny są zgłaszane za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie https://hackheroes.pl
 9. Nie ma ograniczeń odnośnie liczby drużyn z jednej szkoły. Drużyna może składać się z 1 do 5 osób i może składać się z osób uczących się w różnych szkołach.
 10. Termin zgłaszania drużyn: do 18 października 2023r.
 11. Drużyna biorąca udział w konkursie pracuje nad projektem podczas Europejskiego Tygodnia Kodowania (16 października – 7 listopada 2023) wraz z opiekunem/nauczycielem w pracowni informatycznej szkoły oraz zdalnie. Gotowe prace konkursowe należy przesłać Organizatorowi do 7 listopada 2023 (godz. 23:59) zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej części regulaminu.
 12. Prace będą podlegały ocenie Kapituły Konkursu, która przyzna nagrody co najmniej dla trzech najlepszych prac. O podziale nagród decyduje Kapituła Konkursu.
 13. Prace konkursowe powinny dotyczyć podanej przez organizatora tematyki.
 14. Temat Konkursu zostanie podany na stronie hackheroes.pl 16 października 2023r.
 15. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 23 grudnia 2023r.
 16. Prace konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
  • aplikacja może być zarówno pełnoprawnym produktem lub nieukończonym prototypem aplikacji,
  • w przypadku zgłoszenia prototypu, aplikacja powinna mieć przynajmniej kod źródłowy,
  • aplikacja ma służyć celom społecznym i spełniać kryteria tematyczne, które zostaną ogłoszone dnia 16 października 2023r,
  • aplikacja jest dziełem autorskim; w przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich odpowiedzialność za poniesioną szkodę ponosi uczestnik/uczestniczka konkursu lub jego opiekun prawny,
  • aplikacja może być opublikowana na dowolnej licencji,
  • zgłoszone na konkurs prace nie mogą naruszać praw innych osób, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
  • prace konkursowe powinny być zgodne z zasadami dobrych obyczajów, w szczególności nie mogą zawierać treści obscenicznych, dyskryminować lub propagować dyskryminacji ze względu na światopogląd, wyznawaną religię, płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne itp.
 17. Aplikacja zgłaszana jest poprzez adres hackheroes@media30.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • kod źródłowy (w formie linku do githuba lub innego miejsca z repozytorium lub w formie załącznika do emaila),
  • opis aplikacji według udostępnionego formularza na stronie hackheroes.pl,
  • przesłaną aplikację w formie przedstawionej w pkt. 18.
 18. Wymagania techniczne aplikacji:
  • Aplikacja może być stroną internetową (działającą pod najnowszą stabilną wersją Firefox lub Chrome), aplikacją mobilną Android bądź iOS, aplikacją na Windows, Mac OS X, Linux. Ponadto, aplikacja musi spełniać następujące warunki (w zależności od wyboru formy):
   • aplikacja w formie strony internetowej musi znajdować się na serwerze (np. tymczasowym) i pod ogólnodostępnym adresem,
   • aplikacja w formie apki mobilnej Android musi być w formie pliku binarnego APK, na Google Play lub w formie kodu źródłowego (możliwego do skompilowania bez dodatkowej konfiguracji),
   • aplikacja w formie apki mobilnej iOS musi być na Apple Store lub w formie kodu źródłowego (możliwego do skompilowania bez dodatkowej konfiguracji),
   • aplikacja na Windows, Mac OS lub Linux musi być w formie binarnej odpowiedniej dla danego systemu lub formie kodu źródłowego (możliwego do skompilowania bez dodatkowej konfiguracji),
   • jeżeli to wymagane, to do aplikacji należy dołączyć instrukcję instalacji, którą można przeprowadzić w ciągu 10 minut korzystając z ogólnodostępnych narzędzi (czas liczony łącznie z pobieraniem np. dodatkowych pakietów!),
   • kod źródłowy powinien być dostępny na repozytorium GitHub (lub innym ogólnodostępnym repozytorium) lub dostarczony do organizatora konkursu do dnia 7 listopada 2023r. (do godz. 23.59).
 19. Osoba/drużyna zgłaszająca projekt wyraża zgodę na publikowanie projektu na serwisach Fundacji Media 3.0 i wykorzystywanie aplikacji do celów promocyjnych i edukacyjnych.
 20. Zasady wyboru i oceny aplikacji:
  • projekty podlegają ocenie ekspertów z zakresu programowania i kompetencji społecznych tworzących Kapitułę Konkursu,
  • Kapituła Konkursu ocenia projekt wg kryteriów:
   • przydatność społeczna: 1-5
   • pomysł: 1-5
   • wykonanie – część estetyczna: 1-3
   • wykonanie – responsywność (w znaczeniu szybkości działania): 1-3
   • wykorzystane technologie (punkty dodatkowe które mogą zostać przyznane za wykorzystanie niestandardowych lub nowych technologii, w tym: beacony, NFC, przetwarzanie big data, 3D, sztuczną inteligencję, czujniki odległości, narzędzia typu Kinect, Google Cardboard, rozszerzona rzeczywistość): 0-2.
  • c) Kapituła Konkursu wyłania laureatów konkursu i przyznaje nagrody.
 21. Decyzje Kapituły Konkursu mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
 22. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na platformie www.hackheroes.pl.
 23. Laureaci/laureatki konkursu zostaną powiadomieni mailowo o terminie i sposobie odbioru nagród.
 24. O podziale nagród decyduje Kapituła Konkursu.
 25. W 8. edycji konkursu Organizator planuje po raz pierwszy przyznać nagrodę finansową dla najbardziej zaangażowanej szkoły. Nagrodę specjalną w wysokości 2000 zł otrzyma szkoła, która zgłosi najwięcej projektów konkursowych.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 27. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
 28. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod adresem email: hackheroes@media30.pl.
Scroll to Top