image

hack heroes

Konkurs programistyczny

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Media 3.0, ul. Siemińskiego 25/4, 44-100 Gliwice, KRS: 00000483399, NIP: 642-318-47-89.
2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, kryteria oceny prac konkursowych oraz nagrody dla laureatów i laureatek.
3. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Ideą konkursu jest promowanie partycypacji młodych ludzi w życiu społecznym poprzez tworzenie aplikacji webowych lub mobilnych służących celom społecznym.
6. Uczestnikiem/uczestniczką konkursu może być uczeń/uczennica szkoły średniej.
7. Drużyny są zgłaszane za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie https://hackheroes.pl
8. Nie ma ograniczeń co do liczby zgłaszanych przez szkołę drużyn. Drużyna może składać się z 1 do 5 osób i może składać się z osób uczących się w różnych szkołach.
9. Termin zgłaszania drużyn: do 8 października 2021r..
10. Drużyna biorąca udział w konkursie pracuje nad projektem podczas Europejskiego Tygodnia Kodowania wraz z opiekunem/nauczycielem w pracowni informatycznej szkoły oraz zdalnie.
11. Prace będą podlegały ocenie Kapituły Konkursu, która przyzna nagrody co najmniej dla trzech najlepszych prac. O podziale nagród decyduje Kapituła Konkursu.
12. Prace konkursowe będą musiały dotyczyć podanej przez organizatora tematyki.
13.Temat hackathonu zostanie podany na stronie hackheroes.pl 9 października 2021r.
14. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 30 listopada 2021r.
16. Prace konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

 • a). aplikacja może być zarówno pełnoprawnym produktem lub nieukończonym prototypem aplikacji
 • b). w przypadku zgłoszenia prototypu, aplikacja powinna mieć przynajmniej kod źródłowy
 • c). aplikacja ma służyć celom społecznym i spełniać kryteria tematyczne, które zostaną ogłoszone dnia 9 października 2021r.
 • d). aplikacja jest dziełem autorskim. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich odpowiedzialność za poniesioną szkodę ponosi uczestnik/uczestniczka konkursu lub jego opiekun prawny,
 • e). aplikacja może być opublikowana na dowolnej licencji,
 • f). zgłoszone na konkurs prace nie mogą naruszać praw innych osób, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.
 • g). prace konkursowe powinny być zgodne z zasadami dobrych obyczajów, w szczególności nie mogą zawierać treści obscenicznych, dyskryminować lub propagować dyskryminacji ze względu na światopogląd, wyznawaną religię, płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne.

15. Aplikacja zgłaszana jest poprzez adres kontakt@media30.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:
16. Kod źródłowy (w formie linku do githuba lub innego miejsca z repozytorium lub w formie załącznika do emaila)
17. Opis aplikacji według udostępnionego formularza na stronie hackheroes.pl
18. Przesłaną aplikację w formie przedstawionej w pkt 16.
19. Wymagania techniczne aplikacji:
Aplikacja może być stroną internetową (działającą pod najnowszą stabilną wersją Firefox lub Chrome),
aplikacją mobilną Android bądź iOS, aplikacją na Windows, Mac OS X, Linux. Ponadto, aplikacja musi spełniać następujące warunki (w zależności od wyboru formy):

 • * Aplikacja w formie strony internetowej musi znajdować się na serwerze (np. tymczasowym) i pod ogólnodostępnym adresem,
 • * Aplikacja w formie apki mobilnej Android musi być w formie pliku binarnego APK, na Google Play lub w formie kodu źródłowego (możliwego do skompilowania bez dodatkowej konfiguracji),
 • * Aplikacja w formie apki mobilnej iOS musi być na Apple Store lub w formie kodu źródłowego (możliwego do skompilowania bez dodatkowej konfiguracji),
 • * Aplikacja na Windows, Mac OS lub Linux musi być w formie binarnej odpowiedniej dla danego systemu lub formie kodu źródłowego (możliwego do skompilowania bez dodatkowej konfiguracji),
 • * Jeżeli to wymagane, to do aplikacji należy dołączyć instrukcję instalacji, którą można przeprowadzić w ciągu 10 minut korzystając z ogólnodostępnych narzędzi (czas liczony łącznie z pobieraniem np. dodatkowych pakietów!),
 • * Kod źródłowy powinien być dostępny na repozytorium GitHub lub dostarczony do organizatora konkursu do dnia 25 października 2020r. (do 23.59).
 • 16. Osoba/drużyna zgłaszająca projekt wyraża zgodę na publikowanie projektu na serwisach Fundacji Media 3.0 i wykorzystywanie aplikacji do celów promocyjnych i edukacyjnych. 17. Zasady wyboru i oceny aplikacji:
 • * projekty podlegają ocenie ekspertów z zakresu programowania i kompetencji społecznych tworzących Kapitułę Konkursu
 • * Kapituła Konkursu ocenia projekt wg kryteriów:
 • * Przydatność społeczna: 1-5
 • * Pomysł: 1-5
 • * Wykonanie - część estetyczna: 1-3
 • * Wykonanie - responsywność (w znaczeniu szybkości działania): 1-3
 • * Wykorzystane technologie (punkty dodatkowe które mogą zostać przyznane za wykorzystanie niestandardowych lub nowych technologii, w tym: beacony, NFC, przetwarzanie big data, 3D, sztuczną inteligencję, czujniki odległości, narzędzia typu Kinect, Google Cardboard, rozszerzona rzeczywistość): 0-2
 • * Kapituła Konkursu wyłania laureatów konkursu i przyznaje nagrody.

18. Decyzje Kapituły Konkursu mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
19. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na platformie www.hackheroes.pl
20. Laureaci/laureatki konkursu zostaną powiadomieni mailowo o terminie i sposobie odbioru nagród.
21. O podziale nagród decyduje Kapituła Konkursu.
22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
23. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
24. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod adresem email:
hackheroes@media30.pl.

Pic

Organizator

Pic
Partner strategiczny

Pic
Partner

Pic
Patronat

Pic
Patronat

Pic
Patronat


Informacji udziela:
Katarzyna Maciejowska
tel.: 733 347 283
e-mail: hackheroes@media30.pl